top of page

חוק יחסי ממון – על מי חל ועל מי לא חל?

מהו חוק יחסי ממון?

במדינת ישראל, ברירת המחדל בחלוקת הרכוש הינה ע"פ הסדר איזון המשאבים הקיים בחוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973.

החוק חל על זוגות אשר נישאו לאחר שנת 1973.

ע"פ הוראות החוק, אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע ברכושם של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני.

משמעות הדבר היא שבמהלך חיי הנישואין, כל אחד מבני הזוג רשאי לצבור זכויות וכספים על שמו ואולם במועד הפירוד, מתבצע איזון המשאבים והחלוקה בינהם.

ובמילים אחרות, כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין ועד למועד הפירוד, יאוזן בין הצדדים, גם אם הוא רשום ע"ש אחד מהם, למשל חשבון בנק אשר רשום ע"ש אחד הצדדים או כלי רכב אשר נרכש במהלך הנישואין ונרשם ע"ש אחד הצדדים.

רבות נכתב על חלוקת רכוש ע"פ חוק יחסי ממון ומאמר זה יעסוק בסוגיות שעליהם חוק יחסי ממון לא חל.


חריגים לחוק יחסי ממון


ע"פ חוק יחסי ממון, עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט החריגים הקבועים בסע' 5 לחוק:


(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;


(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;


(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.


חוק יחסי ממון ופיצויים \ גמלה


שמרית ובעלה אבי עומדים בפני הליך גירושין. שמרית הגיע למשרדי לפגישת ייעוץ וסיפרה לי שבמהלך חיי הנישואין היא עברה תאונת דרכים בעקבותיה נפגעה בגבה וקיבלה פיצויים בסך 160,000 ₪. כעת שמרית שואלת אותי האם ע"פ חוק יחסי ממון עליה להתחלק עם בעלה בפיצוי?


סכום הפיצויים הינו חריג לחוק יחסי ממון והוא אינו משותף, אלא אם בן\בת הזוג בוחרים לשתף את בן\בת הזוג האחרים בסכום הפיצוי. ההחלטה האם לשתף אם לאו מצויה בידיו של בן הזוג שקיבל את הפיצוי.


חוק יחסי ממון ודירת מגורים


ניר ואשתו גלית, נשואים 27 שנים ולהם שלושה ילדים. ניר הגיע למשרדי לאחר שגילה שאישתו מנהלת חיים כפולים ובוגדת בו עם קולגה מהעבודה. ניר ואשתו מתגוררים בדירה שאותה הוא רכש עוד קודם לנישואי הצדדים מהון עצמי שהיה ברשותו ערב הנישואין ומשכנתא. המשכנתא המשיכה להיות משולמת גם לאחר הנישואין ומחשבון הבנק המשותף של הצדדים.

כעת ניר מבקש לדעת מה יעלה בגורל דירת המגורים, אשר רשומה על שמו ואשר נקנתה קודם נישואיו לגלית.

נקבע בפסיקה שדירת מגורים היא "גולת הכותרת" של התא המשפחתי, ומשכך היחס לדירת מגורים בפסיקה הוא יחס מיוחד. דירה בה גרו הצדדים במשך שנים רבות, שם גידלו את ילדיהם ושלמו את המשכנתא לאורך השנים ממקור משותף, ניתן לראותה כדירה משותפת על אף שהיא נקנתה ע"י הבעל לפני הנישואין ורשומה על שמו בלבד, והאישה עשויה לזכות בזכויות קנייניות בדירה.


חוק יחסי ממון וידועים בציבור


ישנם לא מעט זוגות אשר בוחרים לחיות יחד כידועים בציבור ומבקשים להימנע להינשא מסיבותיהם.

חשוב לדעת שחוק יחסי ממון אינו חל על זוגות ידועים בציבור, אלא על זוגות נשואים בלבד או זוגות אשר עומדים להינשא.

על כן, ברירת המחדל של איזון משאבים לא חלה על זוגות ידועים בציבור. אחת ההמלצות הטובות והמועילות לזוגות אשר חיים יחד כידועים בציבור היא לערוך הסכם לחיים משותפים, במסגרתו הם מסדירים את האופן בו הם יחיו, האופן בו הם מתייחסים לרכוש שיצברו במהלך החיים המשותפים, בין אם הם מבקשים להכיל על עצמם משטר של הפרדה רכושית ובין אם לאו, וכן הסדרת הפירוד באופן ברור ומכבד.


הסכם ממון שנחתם ע"י ידועים בציבור שנישאו לאחר ארבע שנים ולא אושר בביהמ"ש


בדצמבר 2019 בביהמ"ש למשפחה בקרית גת נדונה השאלה האם בני זוג ידועים בציבור שערכו הסכם ואישרו בפני נוטוריון ולאחר 4 שנים נישאו, ולא אישרו את ההסכם בביהמ"ש למשפחה, יכול להיחשב כהסכם ממון ע"פ חוק יחסי ממון?

ביהמ"ש קבע שההסכם איננו הסכם ממון ע"פ חוק יחסי ממון שכן הצדדים חתמו עליו בפני נוטוריו כאשר היו ידועים בציבור ולפני שהחליטו להינשא.

מכאן שהסכם שערכו בני זוג בהיותם ידועים בציבור ואומת בידי נוטריון בשלב בו נישואין לא היו על הפרק, גם אם נכתב בו כי הוראותיו תחולנה על יחסי הממון של הצדדים ככל שיחליטו בבוא היום לבוא בברית הנישואין, אינו יכול להיחשב הסכם ממון שאושר כדין בהתאם להוראותיו של חוק יחסי ממון.

הסכם בין בני זוג ידועים בציבור, הוא הסכם ככל הסכם ע"פ חוק החוזים הכללי ולא בא בגדר הסכם ממון ע"פ חוק יחסי ממון וכוחו יפה רק לתקופה בה היו הצדדים ידועים בציבור. מרגע בו נישאו, חל עליהם חוק יחסי ממון.

תלהמ (ק"ג) 43805-11-17 פלונית נ' אלמוני, מיום 15.12.2019:

"64. צא ולמד, כי הסכם שערכו בני זוג בהיותם ידועים בציבור ואומת בידי נוטריון בשלב בו נישואין לא היו על הפרק, גם אם נכתב בו כי הוראותיו תחולנה על יחסי הממון של הצדדים ככל שיחליטו בבוא היום לבוא בברית הנישואין, אינו יכול להיחשב הסכם ממון שאושר כדין בהתאם להוראותיו של חוק יחסי ממון.


65. בענווה רבה אומר, כי מאמצת אני קביעה זו של בית המשפט המחוזי. משעה שההסכם, על אף שנושא הוא כותרת של הסכם ממון, לא נערך ערב נישואי הצדדים שלפניי, ולמצער אינו צופה פני נישואין בעתיד הנראה לעין, ואף כי בחלוף כארבע שנים ממועד כריתתו נישאו הם זה לזו, לא ניתן להכיר באימות שנעשה בידי הנוטריון (שבמקרה דנא מסתכם בהטבעת חותמתו) ככזה העונה על דרישותיו של חוק יחסי ממון, ולראות בו הסכם ממון כמשמעותו שם.


66. ודוק, הלכה מושרשת היא, כי חוק יחסי ממון אינו חל אלא על בני זוג נשואים, ולפיכך רק יחסי הממון של בני זוג כאלה יכולים להיות מוסדרים בהסכם ממון (ע"א 640/82 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד לט(1)673).

אין בכך אמנם כדי למנוע מבני זוג ידועים בציבור להסדיר את ענייניהם הרכושיים בהסכם, והסכם כזה אף ניתן לאישור ע"י בית המשפט לענייני משפחה מכוח הסמכות המסורה לו בסעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 (רע"א 6854/00 היועץ המשפטי לממשלה נ' זמר, פ"ד נז(5)491), אולם הסכם כזה שעניינו הסדרת רכושם של ידועים בציבור מסתופף באוהלם של דיני החוזים הכלליים, ואינו בגדר הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון (פרשת כהן, בעמ' 682; פרשת זמר, בעמ' 505).


67. על שום כך מצאתי, כי ההסכם כוחו יפה לתקופת היות הצדדים ידועים בציבור, והוא יונק חיותו ותוקפו מדיני החוזים הכלליים עד למועד בו נישאו הם זה לזו, אולם ממועד הנישואין טעון הסכם אשר תכליתו היא להסדיר את ענייני הממון ביניהם אישור בידי הערכאה המוסמכת כקבוע בחוק יחסי ממון".

עוד נקבע ע"י ביהמ"ש למשפחה בקרית גת שלביהמ"ש סמכות, במקרים חריגים, להכיר בתוקפו של הסכם ממון על אף שלא אושר כדין אך בתנאי שהצדדים פעלו על פיו לאורך השנים.


"עינינו הרואות, אפוא, כי מוקנית אמנם לבית המשפט הסמכות להכיר בתוקפו של הסכם ממון שנחתם ושהצדדים פעלו על פיו לאורך השנים, על אף שלא אושר בהתאם להוראות חוק יחסי ממון, אולם עליו לעשות כן במשורה ובמקרים חריגים בלבד".


חוק יחסי ממון וזוגות חד מיניים


בשנים האחרונות אנו עדים למבנים שונים של משפחות, מעבר למבנה המוכר של המשפחה המסורתית של אמא ואבא, ישנן משפחות חד מיניות של שני אבות או שתי אימהות, אשר החליטו לקחת את מערכת היחסים בינהם צעד אחד קדימה ואף להביא ילדים לעולם בדרכים המקובלות כיום ולמעשה זוגות חד מיניים הפכו לחלק מהנורמה.

כתוצאה ממיסוד מערכות היחסים החד מיניות, קם הצורך במתן מענה לזוגות החד מיניים בהיבטים השונים של "עולם המשפחה" במשפט, החל ממזונות, זמני שהות וכלה בזכויות הכלכליות בעת פירוד.

רוח חדשה של שוויון נושבת בפסיקת בתי המשפט למשפחה, אשר מקדמת בברכה גם את הקהילה הגאה ואכן נקבע בפסיקה שחוק יחסי ממון חל גם על זוגות חד מיניים אשר נישאו או עומדים להינשא.

הסנונית הראשונה אשר השוותה את מעמד בני הזוג החד מיניים לבני זוג הטרוסקסואליים וקבעה כי אין מניעה שבני זוג חד מיניים יאשרו הסכם בביהמ"ש למשפחה הייתה בשנת 2004.

פסק דינו של השופט בדימוס יהודה גרניט, תמש (ת"א) 6960/03 בעניין ק' צ' וי' מ', מיום 21.11.2004:

"17. דהיינו, הפרשנות של לשון החוק וגם של תוכן החוק, משתנים עם השתנות המציאות ובית המשפט אינו רשאי שלא לפרש את החוק בהתאם למציאות ובודאי שב"כ היועהמ"ש אינו רשאי שלא להתייחס בטיעוניו בפני בית המשפט למציאות, והכוונה, במקרה שלפנינו לכך שבמדינת ישראל חיים אלפי זוגות חד-מיניים שהחוק ובית המשפט אינם רשאים להתעלם מהם ומזכויותיהם ולדחות כל בקשה שלהם, רק מפני שמדובר בזוג חד-מיני. מי שמנסה להתעלם מהמציאות ימצא את עצמו במקום שבו עמד ב"כ היועהמ"ש בפרשות זמר, לינדורן וע"א 3245/03.

....

39. את ההפלייה בשל נטייה מינית יש למנוע, לא רק בדיני העבודה אלא גם בדיני המשפחה. סירוב לאשר את ההסכם בין בני-הזוג שלפנינו, מפלה אותם לרעה לעומת זוגות דו-מיניים החיים כנשואים או שחיים חיי משפחה משותפים, ללא נישואין (המכונים "ידועים בציבור"), הואיל ולא קיימת כל הבחנה רלבנטית, לעניין אישור הסכמים בין בני-זוג חד-מיניים לבני-זוג דו-מיניים, שבגינה ניתן להפלות את בני-הזוג החד-מיניים".

בשנת 2006 הורה על משרד הפנים לרשום זוג חד מיני, כזוג נשוי, לאחר שנישאו בקנדה. בג"צ (בג"ץ 3045/05 יוסי בן ארי נ' מנהל האוכלוסין (טרם פורסם, 2.11.06))

בשנת 2006 ישנה קפיצת מדרגה כאשר ביהמ"ש למשפחה מאשר הסכם ממון בין חד מיניות ע"פ חוק יחסי ממון. פסק דינו של כב' השופט בדימוס פאול שטארק תמש 47720/06 מ.ש.א נ' מיום 20.12.2006, המאשר הסכם ממון שחתמו עליו זוג לסביות, ע"פ חוק יחסי ממון:

"לאחר שהמבקשות חתמו על הסכם יחסי הממון שכולל בתוכו הסכם להורות משותפת, מיום 9.9.06 אשר סומן באות א' (להלן: "ההסכם"), מרצונן החופשי והן מבינות את תוכנו של ההסכם, את מהותו ואת התוצאות הנובעות ממנו, אני מאשר את סעיפי ההסכם המסדירים את הרכוש בין בני הזוג ואיזונו , בתור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973".

Comments


לקראת הליך גירושין?

חשוב לברר את זכויותיכם ולקבל את מה שמגיע לכם

הכותבת היא עו"ד מומחית לענייני משפחה וירושה, אולם האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page